Booklist


AME Research Time Medical Book Series

Baohui Han, Emilio Bria, Joe Y. Chang
Enguo Chen, Hiran C. Fernando, Kazuhiro Yasufuku, Luisella Righi
Dirk Van Raemdonck, Federico Venuta
Zhizhong Pan, Jaffer A. Ajani, Susan L. Gearhart

AME Medical Review

Xinghuan Wang, Guillaume Ploussard, Emmanuel S. Antonarakis
Chengjian Yang, Alberto Dominguez-Rodriguez, Nikolaos Papageorgiou
Xinxiang Li, Emre Gorgun, Marco Milone
Qian Zhang, Benjamin N. Breyer, Xiongbing Zu


AME Surgery Series

Bing Peng, Edoardo Rosso, Ammar A. Javed
Lei Jiang, Giuseppe Aresu
Zhigang Li, Toni Lerut, Suzanne S. Gisbertz
Qingquan Luo, Brian E. Louie, Giuseppe Marulli

Others