Booklist


AME Research Time Medical Book Series

Dingwei Ye, Philippe E. Spiess, Simon Horenblas
Shuyou Peng, Ghassan K. Abou-Alfa, Patrick Pessaux
Zhimin Shao, Peter G. Cordeiro, Charles M. Balch
Wentao Fang, Joel Dunning, Robert J. Korst

Surgery

Marco Scarci, Alan D. L. Sihoe, Benedetta Bedetti
Qun Wang, Shugeng Gao, K. Robert Shen
Xiaofei Li, Federico Venuta, David C. van der Zee
Editor: Valerie W. Rusch

Others

Richa Arora
Howard S. Smith; Julie Pilitsis
Huan Giap, MD, Ph.D; Eric Y Chuang, Sc.D; Gary Y Yang, M.D.
Rongchang Chen, MD; Nanshan Zhong, MD; Kian Fan Chung, MD; Walter McNicholas, MD


AME Medical Review

Yue Liu, Fernando Alfonso, Li Shen, Michael J. Lipinski
Haitao Zhao, Ralf Weiskirchen, Ling Lu, Bryan C. Fuchs
Zhongheng Zhang, Jordi Rello Ming Zhong
Yaxing Shen, Zhirui Zhou, Qun Wang, Joe Y. Chang, Gaetano Rocco, Alan D. L. Sihoe, Diego Gonzalez-Rivas