Booklist


Oncology

Jiong Wu, Peirong Yu, Claudio Angrigiani, Kimito Yamada, Peter G. Cordeiro
Minhua Zheng, MD; David J. Kerr, MD; Daniel G. Haller, MD
Jie He, Rafael Rosell, Eric Y Chuang
YupeiZhao; Lei Zheng

Surgery

Editor: Valerie W. Rusch
Diego Gonzalez-Rivas, Gening Jiang, Yuming Zhu
Mahmoud Ismail, Diego Gonzalez-Rivas
Yaxing Shen, Zhirui Zhou, Qun Wang, Joe Y. Chang, Gaetano Rocco, Alan D. L. Sihoe, Diego Gonzalez-Rivas

Others

Zhongheng Zhang, Jordi Rello Ming Zhong
Richa Arora
Rongchang Chen, MD; Nanshan Zhong, MD; Kian Fan Chung, MD; Walter McNicholas, MD