Booklist


AME Research Time Medical Book Series

Jianxing He, Jun Liu, Gregor J. Kocher, Henning A. Gaissert
Baohui Han, Emilio Bria, Joe Y. Chang
Enguo Chen, Hiran C. Fernando, Kazuhiro Yasufuku, Luisella Righi
Dirk Van Raemdonck, Federico Venuta

AME Medical Review

Saijun Fan, Zhen Zhang, Michael T. Milano,Kai Rothkamm
Qing Zou, Zengjun Wang, Ming Chen, Bhaskar K. Somani, Alberto Martini
Xinghuan Wang, Guillaume Ploussard, Emmanuel S. Antonarakis
Chengjian Yang, Alberto Dominguez-Rodriguez, Nikolaos Papageorgiou


AME Surgery Series

Jianxing He, Shanda H. Blackmon, Marco Scarci
Jianxing He, Alessandro Brunelli
Bing Peng, Edoardo Rosso, Ammar A. Javed
Lei Jiang, Giuseppe Aresu

Others