Booklist


AME Research Time Medical Book Series

Wentao Fang, Joel Dunning, Robert J. Korst
Yong Song, Erik Folch, Gaetano Rocco, Helmut H. Popper
Jiong Wu, Peirong Yu, Claudio Angrigiani, Kimito Yamada, Peter G. Cordeiro
Minhua Zheng; David J. Kerr; Daniel G. Haller

Surgery

Editor: Valerie W. Rusch
Diego Gonzalez-Rivas, Gening Jiang, Yuming Zhu
Mahmoud Ismail, Diego Gonzalez-Rivas
Yaxing Shen, Zhirui Zhou, Qun Wang, Joe Y. Chang, Gaetano Rocco, Alan D. L. Sihoe, Diego Gonzalez-Rivas

Others

Zhongheng Zhang, Jordi Rello Ming Zhong
Richa Arora
Rongchang Chen, MD; Nanshan Zhong, MD; Kian Fan Chung, MD; Walter McNicholas, MD