AME Research Time Medical Book Series

Apostolos Zarros
Jianxing He, Ghassan K. Abou-Alfa, Jianzhong Hu, Alan D. L. Sihoe
Jianxing He, Jun Liu, Gregor J. Kocher, Henning A. Gaissert
Baohui Han, Emilio Bria, Joe Y. Chang
Enguo Chen, Hiran C. Fernando, Kazuhiro Yasufuku, Luisella Righi
Dirk Van Raemdonck, Federico Venuta
Zhizhong Pan, Jaffer A. Ajani, Susan L. Gearhart
Lijie Tan, Alan D. L. Sihoe, Lunxu Liu, Diego Gonzalez-Rivas
Paul Schoenhagen, Eric E. Roselli
Heng Zhao, Daniel Kreisel, Marcelo Cypel
Yong Li, Tatsuo Kanda, Seth M. Pollack
Yilong Wu, Rafael Rosell, Trever G. Bivona
Shenglin Ma, George Rodrigues, James W. Welsh
Yong Li, Takahiro Kinoshita, Min-Chan Kim
Lin Chen, Seon-Young Kim, Haruhiko Sugimura
Zhongheng Zhang, Fionn Murtagh, Sven Van Poucke
Marco Scarci, Alan D. L. Sihoe, Benedetta Bedetti
Qun Wang, Shugeng Gao, K. Robert Shen
Xiaofei Li, Federico Venuta, David C. van der Zee
Dingwei Ye, Philippe E. Spiess, Simon Horenblas
Shuyou Peng, Ghassan K. Abou-Alfa, Patrick Pessaux
Zhimin Shao, Peter G. Cordeiro, Charles M. Balch
Wentao Fang, Joel Dunning, Robert J. Korst
Yong Song, Erik Folch, Gaetano Rocco, Helmut H. Popper
Jianxing He, Diego Gonzalez-Rivas, Alan Sihoe
Wen Tian; Emad Kandil
Lijie Tan; Alan D. L. Sihoe; Lunxu Liu; Diego Gonzalez-Rivas
Shumin Wang
Jiong Wu, Peirong Yu, Claudio Angrigiani, Kimito Yamada, Peter G. Cordeiro
Minhua Zheng; David J. Kerr; Daniel G. Haller
Jie He; Rafael Rosell; Eric Y Chuang
YupeiZhao; Lei Zheng
Jiafu Ji
Jie He; Wayne L. Hofstetter; Guy D. Eslick
Howard S. Smith; Julie Pilitsis
Huan Giap, MD, Ph.D; Eric Y Chuang, Sc.D; Gary Y Yang, M.D.
Rongchang Chen, MD; Nanshan Zhong, MD; Kian Fan Chung, MD; Walter McNicholas, MD

Jianxing He; Jin-Shing Chen; Eugenio Pompeo; Jin Liu; Diego Gonzalez-Rivas; Ming-Hui Hung; Yin Li
Jianxing He; Thomas A. D’Amico; Xiuyi Zhi