Booklist


AME Research Time Medical Book Series

Apostolos Zarros
Jianxing He, Ghassan K. Abou-Alfa, Jianzhong Hu, Alan D. L. Sihoe
Jianxing He, Jun Liu, Gregor J. Kocher, Henning A. Gaissert
Baohui Han, Emilio Bria, Joe Y. Chang

AME Medical Review

Saijun Fan, Zhen Zhang, Michael T. Milano,Kai Rothkamm
Qing Zou, Zengjun Wang, Ming Chen, Bhaskar K. Somani, Alberto Martini
Xinghuan Wang, Guillaume Ploussard, Emmanuel S. Antonarakis
Chengjian Yang, Alberto Dominguez-Rodriguez, Nikolaos Papageorgiou


AME Surgery Series

Lunxu Liu
Jianxing He, Xin Xu, Selim M. Arcasoy, Anne Olland
Jianxing He, Magnus Nilsson, Kazuo Koyanagi, Arjun Pennathur
Jianxing He, Shanda H. Blackmon, Marco Scarci

Others