AME Surgery Series

Jianxing He, Xin Xu, Selim M. Arcasoy, Anne Olland
Jianxing He, Magnus Nilsson, Kazuo Koyanagi, Arjun Pennathur
Jianxing He, Shanda H. Blackmon, Marco Scarci
Jianxing He, Alessandro Brunelli
Bing Peng, Edoardo Rosso, Ammar A. Javed
Lei Jiang, Giuseppe Aresu
Zhigang Li, Toni Lerut, Suzanne S. Gisbertz
Qingquan Luo, Brian E. Louie, Giuseppe Marulli
Zhiming Wang, Giovanni Battista Levi Sandri, Alexander Parikh
Xinxiang Li, Emre Gorgun, Marco Milone
Hecheng Li
Jihui Hao, Jin He, Cosimo Sperti
Ye Xu, Francesco Ferrara, Orhan Bulut